O spoločnosti

Referencie

Vyhľadávanie

všeobecné informácie

Stručná charakteristika

FIDOP s.r.o.
Projektová, inžinierska a konzultačná organizácia
Jánošíkova 21 Žilina
zapísaná v ORSR v Žiline
vložka 12455/L
IČO: 363 94 343
DIČ: 2020105142
IČ DPH: SK2020105142
bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK54 7500 000 0001 8427 0653
SWIFT: CEKOSKBX
e-mail: m.priezvisko@fidop.sk, info@fidop.sk


VŠEOBECNÝ POPIS

FIDOP s.r.o. je projektová, inžinierska a konzultačná firma, so špecializáciou a skúsenosťami pri výstavbe a rekonštrukciách diaľničnej a cestnej siete, v projektovaní dopravnej siete miest, v riešení problematiky v obore dopravného inžinierstva. Všetky projekty sú riešené komplexne, tj. vrátane sprievodných investícií, vyvolaných preložiek podzemných i nadzemných inžinierskych sietí a dopravných zariadení. Firma rovnako zabezpečuje výkon autorského dozoru na stavbách.


POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytované služby:
- plánovacie a investičné štúdie
- projekty pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR)
- projekty pre vydanie stavebného povolenia (DSP)
- dokumentácie pre ponuku(DP)
- realizačné projekty (DRS)
- návrhy a prognózy
- dopravné prieskumy
- kapacitné posudzovania križovatiek
- dopravné siete a generely
- prehliadky a prepočty zaťažiteľnosti mostov všetkých typov a druhov
- konzultačná činnosť a poradenstvo
- vykonávanie autorských dozorov
- inžinierska činnosť


OBORY ČINNOSTI

- dopravné inžinierstvo
- stavby a rekonštrukcie diaľnic, ciest a mostov
- komunikačné riešenia miest a obcí vrátane cyklistických chodníkov, peších zón a statickej dopravy